Без рубрики

Богун, декабрь 24-тун хунунде, ооредилге болгаш кижизидилге талазы-биле оралакчылары Салчак Д.С., Ондар А.-Д-М. байырланчыг байдалга, ООО «Аас-кежик» коллективтин ажылдакчылары, ТЭЦ-че хомур соортуп турар чолаачылар, кадыы багай болгаш эки ооредилгелиг, сагылга-чурумнуг оореникчилерге чигирзиг белектерни соннээн. Кыштын соогу дивес чону дээш кызып ажылдап чоруур, берге чымыштыг ажылдыг-даа болза, эптиг уени тып, бичии чаштарны оорткени сагыш — сеткилге уттундурбас. Лицейнин коллективи энерелдиг, буянныг сеткилдиг чолаачы акыларывыска ак орукту, аас-кежикти кузедивис.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *